Skip to main content

De natuur

 • Nationaal park Dwingelderveld

  DwingelderveldNationaal Park Dwingelderveld is een uniek natuurgebied. Het bevat het grootste aaneengesloten natte heideterrein van West-Europa. Maar er is meer. De jeneverbesstruwelen behoren tot de best ontwikkelde van Europa met veel bijzondere paddenstoelen, mossen en korstmossen.
  Bovendien telt het gebied meer dan 60 vennen. In veel vennen - de veentjes - komt hoog­veen voor, een in West- Europa zeldzaam natuurtype. Het is juist de combinatie van droge en natte heide met veentjes, heideplassen, jeneverbessen en hoogvenen die uitermate waardevol en uniek is in Europa.Niet voor niets is het Dwingelderveld aangewezen als Natura 2000-gebied.

  Inrichting

  DwingelderveldIn de periode 2008-2014 is een grootschalig herstelprogramma uitgevoerd. Het project richtte zich vooral op het verbeteren van de waterhuishouding en de vergroting van de oppervlakte heide. Door het project is een grote oppervlakte voormalig landbouwgebied in het hart van het park toegevoegd aan de natuur.
  Bovendien is de natuurlijke waterhuishouding hersteld. De heide wordt daarmee weer een stuk natter. Daardoor krijgen zeldzame planten en dieren de kans om te overleven en zich uit te breiden. Bovendien kan het Dwingelderveld bij extreme neerslag veel meer water vasthouden. Dat is goed nieuws voor de burgers van Meppel, die daardoor minder gauw natte voeten krijgen.

  Op pad

  DwingelderveldFiets- en wandelpaden, natuurpaden en ruiterroutes bieden u volop de gelegenheid om de natuur te ontdekken. Aan de westkant van de grote open heide ligt het bezoekerscentrum. U bent er daar van harte welkom! Adres: Benderse 22,7963 RA Ruinen (T 0522-472951).

  Fotos: Dwingelderveld (Provincie Drenthe)

  Hoe daar te komen:
  Locatie is 25 km ten zuid-westen van Hijken
  🚘 20 minuten

  Meer info: Nationaalpark-dwingelderveld.nl

 • Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

  Het beekdallandschap van de Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdalen van Nederland. Door de inspanningen van het provinciaal bestuur van Drenthe en Staatsbosbeheer vanaf de Tweede Wereldoorlog is dit gebied voor een belangrijk deel in zijn historische vorm behouden gebleven.

  Drentsche AaDe natuurwaarden van het gebied zijn zo groot, dat het gebied niet alleen een nationaal park is, maar het kerngebied ook is aangewezen als Natura 2000-gebied. In het gebied liggen zeer bijzondere natuurgebieden, zoals de dotterbloemhooilanden langs de beken, de oude bossen en bronnen, de schrale graslanden op de flanken en de heidevelden van het Balloërveld en het Eexterveld. Het nationaal park kent het hoogste aantal plantensoorten per hectare van Drenthe.

  Opvallend zijn de hooilanden, die in het voorjaar paars gekleurd zijn door de duizenden bloeiende orchideeën. Maar ook voor vissen, vogels, vlinders, libellen en reptielen is het gebied van groot belang.

  Het Drentsche Aa-gebied is niet alleen een nationaal park, maar sinds 2007 ook een Nationaal Landschap. Het totale Drentsche Aa gebied is hierdoor uitgebreid tot 34.000 hectare, zich uitstrekkend van het brongebied in Midden-Drenthe tot de benedenloop in de provincie Groningen.

  Missie

  De instelling van het gebied als nationaal park heeft als doel om van natuur en landschap te behouden, te herstellen waar nodig en verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn de doelen vanuit Natura 2000 en het behoud van de biodiversiteit leidend.

  Omdat het gebied een zeer belangrijke menselijke factor kent zijn ook de economische ontwikkelingsmogelijkheden een punt van aandacht. In het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) is de visie op het totale Drentsche Aa-gebied vastgelegd.

  Foto: Drentsche Aa (Provincie Drenthe)

  Hoe daar te komen:
  Locatie is 15 km ten zuid-westen van Hijken
  🚘 20 minuten

  Meer info: Nationaal Park Drentsche Aa

 • Nationaal Park Drents-Friese Wold

  Drents-Friese WoldNationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. 6150 hectare bos- en heidegebied pal op de grens van Friesland en Drenthe, bij uitstek geschikt voor het struinen over wandelpaden en ontdektochten op de fiets.

  Bovendien biedt het nationaal park een staalkaart van belangwekkende natuurlandschappen en tal van bijzondere planten- en diersoorten. Niet voor niets is het Drents-Friese Wold aangewezen als natura 2000-gebied.

  Gevarieerde natuur

  Drents-Friese WoldHet uitgestrekte bosgebied in het Drents-Friese Wold is ontstaan vanaf het midden van de 19e eeuw. Een groot deel van de zo uitgestrekte heide en stuifzanden werd ontgonnen, waarna bosbouwers miljoenen bomen aanplantten.

  Prachtige dennenbossen vindt u in het landgoed Berkenheuvel en het Dieverzand. Veel vennetjes en kleine heidegebiedjes zoals het Snoekveen en het Groote veen zijn gelukkig niet ontgonnen. In het zuidwestelijke deel van het park is een ouderwets uitgestrekt heidegebied, het Doldersummer- en Wapserveld, gespaard gebleven.

  Het Aekingerzand in het Friese deel van het park, is een dynamische zandverstuiving. Hier kunt u ook de bovenloop van het beekje de Vledder Aa aantreffen, de ‘levensader' van het nationaal park. In het centrum van het nationaal park ligt de Oude Willem, een groot landbouwgebied, dat gedeeltelijk is heringericht als natuurgebied.

  Natuurbeheer door samenwerking

  Drents-Friese WoldIn het Drents-Friese Wold werken vier beheerders samen: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, St. Het Drentse Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid. Een klein gedeelte van het gebied is in eigendom van particulieren. In 2013 is een nieuwe versie van het Beheer- en Inrichtingsplan vastgesteld. Met dit plan laten de gezamenlijke beheerders en overheden zien hoe zij de toekomst van het gebied voor ogen hebben.
  Belangrijke opgaven zijn de ontwikkeling van gevarieerd, natuurlijk bos, het verdere herstel van een beekdallandschap en het beheer van heidevelden en vennen, bij voorbeeld door begrazing.

  Belangrijke opgaven

  Drents-Friese WoldIn het centrum van het nationaal park ligt de Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied, Inmiddels zijn de meeste landbouwpercelen aangekocht en wordt een start gemaakt met het herstel van het bovenloopgebied van de Tilgrup, een zijbeek van de Vledder Aa. Een bestuurscommissie heeft eind 2013 de opdracht gekregen om het inrichtingsplan verder uit te voeren. De financiering is nog niet helemaal rond. Daarom is hiervoor bij Europa een LIFE subsidie aangevraagd.

  De toekomstvisie gaat uit van bosbeheer met behulp van grote grazers. Mogelijk maken edelhert en wisent daar deel van uit. In 2014 zullen deskundigen een studie uitvoeren naar de mogelijkheden van begrazing met behulp van groot wild.

  In het nationaal park is de Vledder Aa grotendeels hersteld als vrij meanderende beek. Momenteel zijn er plannen voor verdere hermeandering van de Vledder Aa net buiten het park, aansluitend aan het Wapserveld. Door herstel van de natuurlijke beek blijft het water langer in de bovenloop van de beek, wat goed is voor de natuur in de beek als voor de natuur in de omgeving.

  Op pad

  Het Drents-Friese Wold is bij uitstek te verkennen via de tientallen fiets- en wandelpaden. Bovendien zijn er natuurpaden en ruiterroutes die u volop de gelegenheid bieden om de natuur te ontdekken. Aan de noordkant van het gebied ligt het bezoekerscentrum, compleet met Kabouterpad en een wandelpad voor mindervaliden. U bent er daar van harte welkom! Adres: Terwischa 6a, 8426 SJ Appelscha; telefoon:(0516) 46 40 20.

  Fotos: Drents-Friese Wold (Provincie Drenthe)

  Hoe daar te komen:
  Locatie is 15 km ten westen van Hijken
  🚘 15 minuten

  Meer info: Nationaal Park Drents-Friese Wold

 • Boomkroonpad Drouwen

  Bij Buitencentrum Boomkroonpad beginnen verschillende fiets- en wandelroutes door dit uitgestrekte gebied. Ook kun je in dit bezoekerscentrum terecht voor allerlei activiteiten, een presentatie over het bosleven en een winkel met leuke spullen.

  hondsrug-boomkroonpad

  Wil je het bos eens vanuit een ander perspectief bekijken, maak dan een wandeling over het Boomkroonpad. Dit wandelpad leidt je hoog langs de toppen van de bomen.

  Fotos: Staatsbosbeheer

  Hoe daar te komen:
  Locatie is 25 km ten oosten van Hijken
  🚘 30 minuten

  Meer info: Buitencentrum Boomkroonpad